حسابداری - فرمول اضافه کاری

فرمول اضافه کاری:

برای محاسبه اضافه کاری حقوق ماهانه بر تعداد ساعات کار تقیسم می شود تا حقوق یک ساعت کار عادی به دست آید و حاصل در 140٪ ضرب میشود تا حقوق یک ساعت اضافه کار به دست آید.

حقوق ماهیانه : حقوق ماهیانه شامل هر انچه در حکم به صورت ثابت در ازای کارکرد ماهیانه به شخص قابل پرداخت است، میباشد.

تعداد ساعات کار : شرکتها از مبنای مختلفی به شرح زیر به عنوان ساعات کار دراین فرمول استفاده میکنند:

1-      ساعات کار عادی تعیین شده در هفته طبق قانون کار 44 ساعت میباشد و در ماه 4 هفته داریم در نتیجه :

44*4=176

2-      44 ساعت کار تعیین شده جهت 6 روز کاری در هفته میباشد در نتیجه ابتدا ساعات کار استاندارد روزانه را بدست اورده و در 30(تعداد روز ماه)ضرب میکنیم :

        44/6=7.33  ساعت کار استاندارد یک روز

7.33*30=220

3-   ساعات استاندارد طبق انچه در بند 2 گفته شد محاسبه میشود ، اما تعداد روزهای کاری  در ماه (با کسر جمعه ها) 26 روز است و در نتیجه خواهیم داشت :

44/6=7.33             ,              7.33*26=191

اینکه کدام مبنا انتخاب شود بنا به تصمیم مدیریت شرکت خواهد بود. اما به نظر من استفاده از 191 در فرمول اضافه کاری میتواند عادلانه باشد. طبق تجربیات اینجانب اکثر شرکتها در ایران 176 ساعت را در فرمول اضافه کاری اعمال میکنند(که البته به نفع کارمند است).

سپس میزان اضافه کاری قابل پرداخت از ضرب ساعات اضافه کاری شخص که از کارت حضور و غیاب وی استخراج شده است  در نرخ اضافه کاری بدست امده از فرمول بالا محاسبه می شود.

  
نویسنده : مسعود ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩